Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

bborderline
21:06
bborderline
21:03

May 27 2015

bborderline
23:11
7788 dd56
bborderline
23:10
6717 7cf6
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaslowik slowik
23:06

April 28 2015

01:17
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaslowik slowik

April 12 2015

bborderline
00:02
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaslowik slowik

April 11 2015

bborderline
23:37
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaslowik slowik

March 22 2015

bborderline
21:40
1494 c81f 500
Reposted fromfelicka felicka viaslowik slowik
bborderline
21:35
bborderline
21:35
4247 1294 500
Nowy Świetlicki, Jeden.
bborderline
21:33
Reposted fromoll oll viababyjane babyjane
bborderline
21:32
5735 0ea9 500
fb.com
Roman Honet (z tomiku Świat był mój)
Reposted fromidzsobie idzsobie viababyjane babyjane
bborderline
21:31
bborderline
21:28
wszystkie słowa już były
— Hanna Krall
Reposted fromprzeblyski przeblyski viababyjane babyjane

March 18 2015

bborderline
02:13
4320 9a36

March 07 2015

bborderline
02:03
0206 34d5
2015
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaastair astair
bborderline
02:03
Ile razy trzeba się od siebie oddalić żeby się rozstać?
Reposted fromte-quiero te-quiero viaastair astair

March 05 2015

02:53
9678 2376 500
Reposted fromrockmusic rockmusic viaunco unco
bborderline
02:53
9756 0ef4 500
mine
Reposted fromastair astair viaunco unco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl